Thong tin khuyen mai, Do khuyen mai, Sieu thi hang khuyen mai giam gia